ආරාම රෝපා 

ආරාම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ශ‍්‍රමදාන වැඩසටහන

අප මුතුන් මිත්තන් අතීතයේ පටන් විහාර නඩත්තු කිරීමත්, විහාර ඉදි කිරීමත්, නොපිරිහෙලා ඉටු කළහ. නැති වී යන මෙවන් වටිනා සිරිත් රැක ගැනීම සමාජ වගකීමක් කොට ගනිමින්, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලීය ලියෝ  සමාජය විසින් අගෝස්තු 23 වනදා මාරන ශ්‍රී විශුද්ධාරාමයේදී හා 24 වනදා තපෝවනය අභයභූමියේදී උතුම් ප‍්‍රයත්නයක් සිදුකළහ. 


එහි දී අප ලියෝ වරුන් විසින් විහාර භූමියේ ඉදි වෙමින් පවතින නව ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු  සාර්ථකව සිදු කිරීමට ශ‍්‍රම දායකත්වය ලබා දුන් අතර ඊට අමතරව, විහාර භූමිය පිරිසිදු කිරීමටද අමතක නොකළහ. වෙහෙස නොතකා අප ලියෝවරුන් ලබාදුන් සහයෝගය ඉතාම වටිනා එකක් විය. බුදු දහම පිරිහී යන මෙවන් යුගයක, බුදු දහම රැුක ගන්නා මෙවන් සිද්ධස්ථාන රැක ගැනීම හා සංරක්ෂණය කිරීම අගය කළ යුතු කටයුත්තකි. එම උත්සාහයේ සාර්ථකත්වය මෙහි ඇති ඡයාරූප මගින් පිළිබිඹු වේ.
NENA DIYAWARA


As a part of the society, we all have the responsibility to take our society to a higher level than where it is today. In order to change the society, we should start developing the mindset not from anywhere else but from childhood itself. So, keeping that in the mind, Leo club of University of Moratuwa organized “Nena Diyawara” the Ordinary Level seminar which would be one of the continuous projects to share the knowledge to the students, who are the future of Sri Lanka.The focus of this seminar series is the needy students who are in rural areas and family backgrounds with difficulties. The first step of the project series was kept in Athimale central college Monaragala on the days of 20th and 21st August and it was successfully held throughout the consecutive 2 days with positive feedbacks from them. So far, initial phase conducted and finalized, the second phase is soon to be held in Atugoda Sri Sumangala Vidyalaya Kegalle.

LEAP

LEAP is not just a simple word with the surface meaning you see, but has a deep meaning such that it perfectly stands for what the project actually does. There, L stands for LEARN, E for ENGAGE, A for APPLY and finally P for PERFORM. 

Since, UoM LEOs are a set of personalities responsible for the future of the nation, it is our duty to give a hand to improve the leadership skills of country’s younger generation. That is why, we kept steps to organize this program, and the main objective behind this was to train the students to face challenges and take right decisions fit in to various situations. Not only that, but also sharpening the moral to come forward was another purpose of this program.
The Project was held on 11th and 12th of August at Badulla Pallekiruwa Vidyalaya for two days, including several sub programs targeting the students.  
There, the program was mainly focused on improving self-awareness, positive mindset, communication skills, social skills, leadership skills, courage, creativity, time management skills and public speaking skills through the various awareness sessions, leadership development activities, camp fire and some other fun activities held throughout the entire program.

By adding a set of fabulous memories to UoM Leos’ Diary, the Project LEAP was successfully held with the participation of the school’s students and teachers together with our LEOs and prospects and concluded leaving another perfect milestone.