මියැදෙනා හදකට පණ නළක් පිඹින්නට..............

The annual blood donation organized by the LEO club of university of Moratuwa was successfully held on 24th November 2010 at the university health center. About 200 donors engaged enthusiastically for this occasion.

This was the 7th time that the blood donation was continuously organized by the LEO club of UoM. The donation was held in memorial of Mahesh Abaywickrama(Past President) , Piyumal Gunawardane(Past Member) and all war heroes who fought for the sake of the country. The occasion was commenced after the religious observations. It was going bit slowly at the beginning. However it was crowded after the noon. Not only students from all faculties but also non-academic staff members donated. The donation was held until 4.30 pm.

It should be thankful to all blood donors, staff of the blood bank, staff of the university health center and those who helped to make this event success.Getting ready.............

Religious observations .............The queue of donors....

Serving refreshments for donors.....

"හෙට ලොවට විදු දැනුම" - නොනිමි මෙහෙවර අඛණ්ඩව......................

මෙවර අ.පො.ස(සා.පෙ) සඳහා පෙනී සිටින සහෝදර සහෝදරියන් ඉලක්ක කරගෙන මොර‍ටුව විශ්ව විද්්‍යාලීය ලියෝ සමාජය විසින් සංවිධානය කල සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ තවත් සම්මන්ත්‍රණයක් මෙම සතියේදීද සුපුරුදු පරිදි පවත්වන ලදි. පසුගිය නොවැම්බර් මස ආරම්භ කොට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ආ මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ 10 වැනි සම්මන්ත්‍රණය අද දිනයේදී ලියෝ දමිත්, ලියෝ නුවන් හා ලියෝ රුක්ශාන් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාර්ථකව පවත්වන ලදි.

වාර්ෂිකව පවත්වගෙන ආ සම්මන්ත්‍රණ වැඩසටහන මෙවර පැවැත්වීම සඳහා දැඩි මානව සම්පත් හිඟයක් පවතින ක‍ටුබැදද බෝධිරාජ විද්්‍යාලය ‍තෝරා ගන්නා ලදි. ගුරු හිඟය නිසාම 10 හා 11 ශ්‍රේණි වලදී කිසිදු දැනුමක් ලබාගත නොහැකි වූ 'තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය' විෂය සඳහා ගුරු හරුකම් ලබාදීමට අප ලියෝවරුන් තීරණය කරන ලදි. ඔවුන් කෙදිනකදී හෝ මෙම විෂය අධ්‍යයනය කර නොමැති බැවින් එක් දින සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනවාට වඩා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පැවැත්වීම යෝග්‍ය බව විදුහල්පතිතුමාගේ මතය විය. ඒ අනුව සතියකකට එක බැගින් වූ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පැවැත්වීමට අප ලියෝවරුන් තීරණය කරන ලදි.

මෙවර අ.පො.ස(සා.පෙ) සඳහා පෙනී සිටින සහෝදර සහෝදරියන් මෙම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ උපරිම ඵල නෙලා ගනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු.

ලේ බිඳක් දන් දී ජීවිතයක් සුරකිමු...............

Crossing the First Step

This is the selection period of Engineering undergraduates for their in plant training. Level 3 undergraduates are applied for either private or government firms. They have to make their own CVs and face to the interviews done by companies. If one interview fails they must have to take another.

LEOs of University of Moratuwa has realized the need of a proper guidance to make CVs, also the need of a proper confidence of undergraduates for a successful interview. As a result ‘THE FIRST STEP’ was arisen.

The ENTC 1 auditorium of University of Moratuwa was selected as the place. The workshop was held by level 4 students contributing a lecturer from the Carrier Guidance Unit- University of Moratuwa. Presentations were made regarding the CV writing and several activities were done which were regarding interview facing.

About 100 level 3 students were participated for this workshop. They could cross the FIRST STEP for better inplant training.